Monday 10.00 – 17.00
Tuesday – zaprto
Wednesday 10.00 – 17.00
Thursday 10.00 – 17.00
Friday 10.00 – 17.00
Saturday 10.00 – 18.00
Sunday 10.00 – 18.00

Kolodvorska cesta 51,
6257 Pivka

057571190
info@kantinapivka.si